Wat doet de erfgoedcel?

De erfgoedcel zet haar schouders onder het inventariseren, het beheer en behoud en het toegankelijk maken van het lokale erfgoed voor een zo breed mogelijk publiek. Ze doet dit door ondersteuning te bieden aan erfgoedzorgers, door de uitwisseling van kennis en ervaring te stimuleren en door het ondersteunen en mee realiseren van inspirerende en gemeenschapsvormende projecten.

Specifieke doelstellingen

Naast deze algemene doelstellingen streeft de Erfgoedcel Land van Dendermonde ook een aantal specifieke doelstellingen na op maat van en in samenwerking met haar lokaal erfgoedveld:

 • Ze maakt het immaterieel erfgoed in het Land van Dendermonde beter bekend en speelt het uit als verbindende factor.
 • Ze ondersteunt collectiebeherende organisaties bij het ontwikkelen en realiseren van een visie op behoud en beheer.
 • Ze stimuleert vrijwilligers om zich op een deskundige manier in te zetten voor cultureel erfgoed.
 • Ze verankert zich en optimaliseert haar eigen werking om haar lokaal erfgoedveld nog beter te dienen.

Projectwerking

De Erfgoedcel Land van Dendermonde wil inzetten op het immaterieel cultureel erfgoed (ICE). Deze beleidsperiode (2015-2020) heeft ze daarbij/daarom bijzondere aandacht voor volgende drie thema’s:

 • Ambachten en industrieën (2015-2016)
 • Dialecten, volksliedjes en -verhalen (2017-2018)
 • Feesttradities (2019-2020)

Naast deze drie projecten is de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog tot 2018 ook een belangrijk aandachtspunt. Deze projectwerking werd reeds opgestart in 2014.

Archief

Sinds 1 april 2014 is Frauke De Wilde in dienst als intergemeentelijke archivaris voor de zeven gemeenten in het werkingsgebied van de Erfgoedcel Land van Dendermonde zonder archiefdienst. De komende jaren investeren de gemeenten Buggenhout, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele verder in dit traject rond gemeentearchieven en in de intergemeentelijke archivaris.

De intergemeentelijke archivaris staat in deze gemeenten in voor:

 1. Een structurele verankering van deze basisarchiefwerking binnen iedere gemeente met oog voor gemeenschappelijke en lokale noden.
 2. De uitbouw van een archiefnetwerk met contactpersonen, verantwoordelijken en vrijwilligers.
 3. Sensibiliseren van de betrokken gemeenten en hun ambtenaren.
 4. De aanzet tot selectie en vernietiging.

Daarnaast zet de intergemeentelijke archivaris zich ook in iedere gemeente ook in voor specifieke projecten met betrekking tot het gemeentearchief.

Erfgoedbank

Op 14 september 2014 ging de beeldbank van de Erfgoedcel Land van Dendermonde online. Duizenden foto’s, video’s, archiefstukken en documentatie zijn via deze digitale erfgoedbank ontsloten.

www.erfgoedbanklandvandendermonde.be bevat ondertussen al een schat aan beelden, in verschillende digitale collecties ondergebracht: reuzen, de Eerste Wereldoorlog, oude wenskaarten, de Ros Beiaardommegang, enz.… Ook alle bekende krantencollecties uit het Land van Dendermonde zijn gedigitaliseerd en voor iedereen toegankelijk gemaakt. Samen vormen ongeveer 105.000 krantenpagina’s en meer dan 12.000 afbeeldingen een digitaal regionaal museum, dat te allen tijde raadpleegbaar is.

Ook het opsporen, verzamelen en digitaliseren gaat door: nieuw materiaal is steeds welkom! Want de erfgoedbank blijft immers een work in progress…

Je kan ook alles nalezen in onze flyer. De papieren versie vind je op openbare plaatsen (gemeentehuizen, bibs, gemeenschapscentra, …) of bij onze erfgoedpartners (heemkringen, musea, …) in het Land van Dendermonde.

Een compleet overzicht van de werking van Erfgoedcel Land van Dendermonde vind je terug in het beleidsplan 2015-2020, de jaaractieplannen en jaarverslagen.
Beleidsplan 2015-2020. De doelstellingen werden in het kader van de verminderde toegekende werkingsmiddelen nog bijgesteld en vastgelegd in een cultureel-erfgoedconvenant met de Vlaamse overheid.
Jaaractieplan 2015
Jaarverslag 2015
Jaaractieplan 2016
Jaaractieplan 2017

Ook de werking van de intergemeentelijke archivaris kan je opvolgen via de jaaractieplannen en jaarverslagen. 
Jaarverslag 2015 intergemeentelijke archivaris
Jaaractieplan 2017 intergemeentelijke archivaris